» Regulamin

Producenci

ALTERLOOKBIOKERACAPILLUSCERIOTTIGA.MAHOT TOOLSLENDANMOSERMUNDIALMYSALONNOVEXPANASONICPLACENTA LIFEPOLDERSALERM 21VALERAVEGAIROA

Kontakt

 • TREKO
  Ul. Unii Lubelskiej 3
  61-249 Poznań

  NIP: 972 056 79 69
  Dział handlowy: biuro@treko.com.pl
  Tel: +48 502 312 284
  Serwis: serwis@treko.com.pl

 • E-mail:biuro@treko.com.pl
 • Telefon+48 502 312 284

Regulamin

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny www.treko-hair.com.pl. Właścicielem sklepu internetowego jest firma TREKO z Poznania mająca siedzibę przy ulicy Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań o numerze NIP 972 056 79 69.

2. Sklep Internetowy dokłada starań, aby zasady i warunki sprzedaży kształtowały prawa i obowiązki Klienta zgodnie z dobrymi obyczajami mając na uwadze jego interesy.

3. Zamówienia w sklepie mogą składać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

4. Osoby składające zamówienia, o których mowa powyżej (Klienci Sklepu Internetowego = Klienci) to osoby fizyczne składające zamówienia i zawierające umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsumenci) oraz inne podmioty (Klienci Biznesowi).

5. Ceny produktów uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierają  podatek VAT, o ile jest należny. Ceny produktów nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób wyraźny i jednoznaczny po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności.

6. Przed złożeniem zamówienia Klient może sprawdzić koszt dostawy w zakładce.

7. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT - według wyboru Klienta.

8. Sklep Internetowy nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem Sklepu Internetowego www.treko-hair.com.pl.

10. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dodania towaru do Przechowalni, która działa na zasadzie pamięci podręcznej profilu Klienta Sklepu Internetowego, dzięki której Klienci mają możliwość obserwacji wybranych produktów. W dowolnym momencie Klient Sklepu Internetowego ma możliwość usunięcia produktu z Przechowalni lub zarezerwowania obserwowanego produktu. Dodanie produktu do Przechowalni nie stanowi rezerwacji tego produktu przez Klienta. Produkt dodany do Przechowalni jest nadal dostępny dla pozostałych Klientów Sklepu Internetowego.

11. Składania zamówień w Sklepie Internetowym przez stronę www jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta poniższych minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub
c) Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.


I. Postanowienia ogólne

Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz klienta w zakresie i na warunkach określonych w regulaminie.

Klient zobowiązuje się do korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

Klient korzystający z usług sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez sprzedawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez sprzedawcę określa „polityka prywatności” sklepu internetowego.

Towary dostępne w sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

W przypadku objęcia towaru gwarancją producenta, zasady, okres oraz tryb realizacji uprawnień wynikających z gwarancji określa karta gwarancyjna dostarczana kupującemu wraz z zakupionym towarem. Gwarancja nie wyłącza oraz nie ogranicza możliwości skorzystania przez kupującego z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady towaru.

Sprzedawca realizuje zamówienia tylko na terytorium Polski.

Towary zostały w sposób legalny wprowadzone na rynek polski. Informacje dotyczące towaru znajdujące się na stronie sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego.

Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi podatek VAT, cła oraz inne składniki.


II. Składanie zamówień

1. Podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym Klient podaje dobrowolnie następujące swoje dane osobowe: imię i nazwisko (ewentualnie nazwę firmy oraz imię i nazwisko osoby działającej w imieniu firmy, a także numer NIP), dokładny adres, adres email oraz numer telefonu kontaktowego, ewentualnie inny adres dla dostawy. Klient oświadcza, iż wskazane wyżej dane są prawidłowe. Podanie wskazanych wyżej danych jest niezbędne w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy.

2. Złożenie zamówienia składa się z następujących elementów:
a) wyboru produktów i umieszczenia ich w tzw. „koszyku” dostępnym na stronie internetowej www.treko-hair.com.pl
b) zapoznania się przez Klienta z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Klient jest proszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie boxu.

3. Po złożeniu zamówienia, na adres e-mailowy Klienta podany w trakcie składania zamówienia wysyłane jest automatyczne zestawienie złożonego zamówienia.

4. Sklep Internetowy weryfikuje złożone zamówienie i w ciągu 48 godzin od chwili jego złożenia potwierdza, wysyłając na adres mailowy Klienta wiadomość elektroniczną wraz z numerem zamówienia, zawierającą zestawienie złożonego zamówienia, dane Klienta oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

5. Terminy dotyczące składania zamówienia poprzez wypełnienie elektronicznego formularza mają zastosowanie do potwierdzania zamówienia.

6. Do obliczania terminów wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu (składanie zamówień) nie wlicza się dni wolnych od pracy.

7. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą przyjęcia do realizacji przez Sklep Internetowy złożonego zamówienia, po uprzedniej jego weryfikacji przez Sklep Internetowy.

8. Sklep Internetowy przewiduje jedną formę dostawy zamówienia:
a) za pośrednictwem firm kurierskich,


III. Płatności

1. Sklep internetowy firmy TREKO przewiduje następujące formy płatności:
a) płatność za pobraniem (płatność gotówką przy kurierze).

2. Na cenę końcową, do zapłaty której zobowiązany jest Klient, składa się należność za zamówiony towar oraz koszty dostawy określone w zakładce.


IV. Koszt i czas dostawy

1. Zakres terytorialny dostaw zamówienia obejmuje terytorium Polski.

2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 72 godzin.

3. Koszty dostawy określone są cenniku dostępnym w zakładce.


V. Reklamacje

1. Sklep Internetowy przestrzega obowiązku dostarczania produktów bez wad, za wyjątkiem produktów stanowiących zwroty ekspozycyjne, towary nie nowe fabrycznie, które mogą posiadać wady. Takie wady są wyraźnie wskazane w opisie produktu oraz na jego zdjęciach.

2. Reklamacje rozpatrywane są przez Sklep Internetowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

3. Klient może złożyć reklamację na podstawię rękojmi, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

4. Wada fizyczna polega na niezgodności produktu z umową, w szczególności jeżeli produkt:
a) nie ma właściwości, które tego rodzaju towar powinien mieć,
b) nie ma właściwości, o których Klient został zapewniony przez Sklep Internetowy,
c) nie nadaje się do celu, o którym Klient informował Sklep Internetowy przy zawarciu umowy, a Sklep Internetowy nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia,
d) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

5. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć Sklepowi Internetowemu reklamację z tytułu rękojmi i wybrać jedno z czterech żądań: wymiany produktu na nowy, naprawy produktu, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy – jeżeli wada jest istotna. Wybór żądania należy do Klienta.

6. Jeżeli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sklep Internetowy może odmówić spełnienia tego żądania jedynie, jeżeli żądanie Klienta byłoby niemożliwe do zrealizowania przez Sklep Internetowy albo w przypadku żądania naprawy - wymagałoby nadmiernych kosztów. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniana lub naprawiana przez Sklep Internetowy albo Sklep Internetowy nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

7. Sklep Internetowy może zaproponować inne rozwiązanie. Klient może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, np. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

8. Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie. Zalecane jest złożenie jej w formie pisemnej, opisując wadę i wskazując żądanie  z określonych w ust. 4. Pismo zawierające reklamację można wysłać listem poleconym na adres siedziby firmy lub na adres poczty mailowej firmy.


VI. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sklep Internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia, o którym mowa powyżej przed jego upływem.

6. Sklep Internetowy zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną poprzez wysłanie skanu tego oświadczenia na adres mailowy firmy. Oświadczenie może zostać przesłane listem na adres siedziby firmy.

7. Sklep Internetowy za pośrednictwem wiadomości mailowej niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu do umowy w formie skanu.

8. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

9. Sklep Internetowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu.

10. Sklep Internetowy dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sklep Internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sklepowi Internetowemu lub osobie upoważnionej  przez Sklep Internetowy do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

14. Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu produktu tytułem odstąpienia do umowy, w tym koszty nadania przesyłki, opakowania.

15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.


VII. Ochrona danych osobowych

1. Wypełniając formularz zamówienia Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez firmę TREKO swoich danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w celu realizacji zamówienia, tj. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji złożonego zamówienia w oparciu o niniejszy Regulamin.

2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania w drodze komunikacji elektronicznej oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).


VIII. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów  umieszczone na stronie internetowej www.treko-hair.com.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody uprawnionych podmiotów.

2. Spory dotyczące treści postanowień niniejszego Regulaminu i zawartych w oparciu o Regulamin umów, ich realizacji będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.

3. Firma TREKO ma prawo zmieniać treść niniejszego Regulaminu. Przy składaniu zamówienia Klient zobowiązany jest do akceptacji aktualnej wersji Regulaminu. Zmiana regulaminu przez firmę TREKO nie wpływa na treść zawartych już umów sprzedaży. Obowiązująca przy zawieraniu umowy sprzedaży jest treść Regulaminu zaakceptowana przez Klienta przy składaniu zamówienia.

4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych www.treko-hair.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Przejdź do strony głównej